X

Regulamin

00:00 14-05-2022 samlis

Regulamin konwentu “Zakonki 2022”

 • “Zakonki 2022”, zwane dalej konwentem, odbywają się w dniach 12-15 sierpnia 2022 roku, na terenie stowarzyszenia Brzeg 4x4, znajdującym się przy miejscowości Skarbimierz Osiedle.
 • Organizatorem konwentu “Zakonki 2022” jest nieformalna grupa “Zakon Świętego Płomienia” wraz z osobami dodatkowymi.
 • Udział w konwencie “Zakonki 2022” mogą brać tylko osoby pełnoletnie, które zakupiły akredytację.
 • Administracją danych osobowych zajmują się także nieformalna grupa “Zakon Świętego Płomienia”. Dane przekazane podczas rejestracji są wykorzystywane na potrzeby akredytacji oraz w czasie trwania konwentu na potrzeby ewentualnych kwestii zdrowotnych (wypadek i powiadomienie bliskich).
 • Zakup akredytacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, jak również przepisów porządkowych terenu stowarzyszenia Brzeg 4x4 oraz wszelkich przepisów prawnych obowiązujących na terenie państwa Polskiego.
 • Uczestnicy łamiący regulamin, stwarzających sytuacje niebezpieczne dla zdrowia innych uczestników lub dokonujących innych czynów sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawnymi, zostaną usunięci z terenu imprezy.
 • Uczestnicy wykupują ubezpieczenie we własnym zakresie.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania stroju stylizowanego popkulturą “Post-apokaliptyczną”. Uczestnik nie posiadający tego typu stroju nie będzie dopuszczony do szeregu atrakcji na terenie konwentu “Zakonki 2022”.
 • Uczestnik biorący udział w konwencie “Zakonki 2022” potwierdza, że jest świadomy ryzyka związanego z uczestnictwem, w szczególności: możliwość odniesienia urazów fizycznych, psychicznych, a nawet śmierci.
 • Osoby cierpiące na alergie, choroby przewlekłe, itp. zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji o stanie swojego zdrowia, chorobach itp.
 • Na terenie konwentu występuje szereg różnych owadów, w tym osy, których momentami może być dużo. Nie należy ich drażnić, prowokować, krzyczeć na nie, ani z nimi pić.
 • Na terenie konwentu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt z wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 14.
 • Dopuszczone jest za zgodą organizatorów, przywożenie swoich psów. Właściciel czworonoga odpowiada za niego pod każdym względem, jak również ma obowiązek sprzątania po nim. Pies powinien być prowadzony przez cały czas na smyczy. Dodatkowo właściciel zobowiązany jest do posiadania kagańca przy sobie.
 • Na terenie konwentu, bez wcześniej wyrażonej zgody ze strony organizatorów, zakazane jest używanie materiałów pirotechnicznych oraz pokrewnych.
 • Zabrania się demolowania budynków, obszarów rekreacyjnych oraz pozostałej infrastruktury na obszarze konwentu. Osoby dokonującego tego typu czynów zostaną obciążone kosztami naprawy oraz usunięte z terenu konwentu.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku na terenie konwentu.
 • Uczestnik, który w sposób dobrowolny, mimo zakazu organizatorów, postanowi “opuścić ten świat” zostanie przerobiony na dywanik, który zostanie umieszczony w odpowiednim miejscu.
 • Palenie ognia, grilla lub innych rzeczy wymaga zgody organizatorów i może odbywać się tylko w miejscach przez nich wyznaczonych. Osoby nie posiadające zgody, a wykonujące te czynności zostaną usunięte z terenu.
 • Na terenie konwentu dozwolone jest poruszaniu się pojazdami mechanicznymi tylko po drogach utwardzonych i wyznaczonych. Dodatkowo, na terenie całego konwentu, obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 • Na terenie konwentu wyznaczone zostaną strefy parkingowe dla pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione tam pojazdy.
 • Wszelkie pojazdy pozostawione na dłuższy okres czasu, poza wyznaczonymi obszarami, mogą zostać odholowane na koszt właściciela pojazdu.
 • Na terenie konwentu wyznaczony zostanie obszar kempingowy, gdzie będzie można rozbić namiot. Dodatkowo, uczestnicy będą mogli wykorzystać odpowiednio oznaczonego budynku jako punkty noclegowe.
 • można rozbić namiot. Dodatkowo, uczestnicy będą mogli wykorzystać odpowiednio oznaczonego budynku jako punkty noclegowe.
 • Na terenie konwentu wyznaczona będzie strefa na pojazdy kempingowe i pokrewne. Uczestnik w celu skorzystania z niej musi wcześniej skontaktować się z organizatorami przez FanPage Zakonek.
 • Na terenie konwentu, zabrania się eksponowania na widok publiczny chomików.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione na obszarze kempingowym i w budynkach noclegowych, jak również w innych miejscach na terenie konwentu.
 • Niektóre budynki mogą posiadać specjalne zasady np: Strefa In-Game, Zakaz Fotografowania. Dla ułatwienia, przed takimi budynkami zostaną umieszczone znaki z symbolami oraz opisem tych zasad. Uczestnik nie przestrzegający zasad będzie usunięty z obszaru, a w przypadku powtórnego naruszenia zasad z konwentu.
  Strefa ingame - Oznacza strefę lub budynek gdzie mimo braku larpa, uczestnik jest zobowiązany do odgrywania siebie lub swojej postaci w świecie post-apo. W takim miejscu uczestnik musi poddać się mechanice jaka została stworzona do niego. Mechanika będzie znajdować się przy oznaczeniu takiej strefy.
  Zakaz fotografowania i nagrywania filmów - Oznacza strefę lub budynek w którym obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania filmów, dźwięku oraz wykonywania fotografii bez zgody zarządzającego budynkiem lub strefą
 • Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie, rozpatrywane są przez organizatorów.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie z zachowaniem 3-dniowego wyprzedzenia. Wszelkie informacje na temat zmian zostaną podane uczestnikom również z tym samym wyprzedzeniem.
 • Wszelkie pytania można kierować przez Facebook lub na adres e-mail: zakonki2017@gmail.com

Regulamin